Info Panel
2020

Zonder titel, wol, bladgoud op porselein, ø35×25 cm. 2020 - 2020

Zonder titel, wol, kunstvezel, fossiel, ø25×28 cm. 2020 - 2020

Zonder titel, wol, kunststof, 23x21x16 cm. 2020 - 2020

Zonder titel, wol, kunstvezel, koraal, ø24×16 cm. 2020 - 2020

2021

Nature morte (4), wol, tonderzwam, 150x13x13 cm. 2021 - 2021

detail - 2021

Zonder titel, wol, hout, bladgoud, ø26×15 cm. 2021 - 2021

Nature morte (5), wol, gedroogde pompoentjes, 135x30x20 cm. 2021 - 2021

detail - 2021

Nature morte (6) wol, hout, bladgoud, 150x25x20 cm - 2021

Nature morte (7) detail, wol, hout, bladgoud, 250x50x11 cm - 2021

Nature morte (7) detail - 2021

Nature morte (8) wol, hout, bladgoud, 66x17x12 cm - 2021

2022

Nature morte (9) - 2022

wol, hout, 100x10x13 cm 2020

Read More →

Nature morte (9) - 2022

detail

Read More →

Nature morte (10) - 2022

wol, gelakt hout, 120x10x11 cm

Read More →

Nature morte (10) - 2022

detail

Read More →

Nature morte (10) - 2022

detail

Read More →
2023

Oud goud (1) wol, bladgoud, 55xø13 cm - 2023

detail Oud goud (1) - 2023

Oud goud (2), wol, bladgoud, 65xø16 cm - 2023

Oud goud, (3) wol, bladgoud, 21x36x16 cm - 2023

zonder titel, wol, bladzilver, 50x23x20cm - 2023

Oud goud (4)wol,bladgoud, 21x32x18cm - 2023

Oud goud (5) wol, bladgoud, hout, 26x28x25cm - 2023

OUD GOUD (6) wol, bladgoud, 150×21,5x10cm, 2023 - 2023

OUD GOUD (6), wol, bladgoud, 150×21,5×10 cm 2023

Read More →

OUD GOUD (6) detail - 2023

detail OUD GOUD (6)

Read More →

OUD GOUD (7) wol, bladgoud, 162x10x10cm, 2023 - 2023

OUD GOUD (7), wol, bladgoud, 162x10x10 cm 2023

Read More →

OUD GOUD (8), wol, bladgoud, 81x38x20 cm, 2023 - 2023

OUD GOUD (8), wol, bladgoud, 81x38x20cm 2023

Read More →

OUD GOUD (9), wol, bladgoud, 75x23x13 cm, 2023 - 2023

OUD GOUD (9), wol, bladgoud, 75x23x13 cm 2023

Read More →
2024

OUD GOUD (10) wol, bladgoud, 95x46x28 cm, 2024 - 2024

OUD GOUD (10) wol, bladgoud, 95x46x28 cm, 2024

Read More →

OUD GOUD (11) wol, bladgoud, staal, 170x96x25 cm 2024 - 2024

OUD GOUD (11)detail - 2024

OUD GOUD (12) wol, bladgoud, 110x30x22 cm 2024 - 2024

Menu Title